Odstąpienie od umowy

Zwrot towaru

 1. Konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (złożonego zamówienia) w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu dostarczenia Konsumentowi zamówionych produktów.

 2. Konsument może odstąpić od umowy składając Firmie/Sklepowi Internetowemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Użycie wzoru nie jest obowiązkowe.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 4. Sklep Internetowy / Firma niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przekaże konsumentowi na adres e – mail wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może być złożone w formie elektronicznej 
  e – mailem na adres: sklep@midor.com.pl lub w formie pisemnej na adres Firmy.

 6. Sklep Internetowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia.

 7. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania przedmiotu danego zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia / rzecz do Sklepu Internetowego lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep Internetowy do odbioru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia kiedy odstąpił od umowy, chyba że Sklep Internetowy zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

Warunki reklamacji

 1. Wady otrzymanych produktów Klient powinien zgłosić do Sklepu Internetowego.

 2. Reklamacji nie podlegają produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji i użytkowania.

 3. Wszelkie oświadczenia reklamacyjne powinny być składane przez Klienta 
  e – mailem na adres: sklep@midor.com.pl lub w formie pisemnej na adres Firmy.

 4. Sklep Internetowy / Firma niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego przekaże Klientowi na adres e – mail wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

 5. Sklep Internetowy zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  Formularz odstąpienia od umowy do pobrania tutaj