Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

WWW.MIDOR.COM.PL

 

Sklep Internetowy midor.com.pl działający pod adresem http://www.midor.com.pl, prowadzony jest przez firmę:

MIDOR Marcin Skuza

NIP: 952-145-91-25

ul. Mehoffera 48; 03 - 131 Warszawa

Tel.: 22 811 20 86, 22 614 58 74

Fax: 22 811 20 86 wew. 16

e-mail: sklep@midor.com.pl

 

 

SŁOWNICZEK:

Firma – w/w podmiot prowadzący Sklep Internetowy.

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.midor.com.pl, w ramach którego Firma sprzedaje znajdujące się w jej ofercie produkty za pośrednictwem sieci Internet; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sklepie Internetowym należy przez to rozumieć również firmę. 

Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów; magazyn prowadzony jest przez firmę;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z Magazynu za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupu produktów oferowanych w Sklepie Internetowym;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane zamieszczone na kontach poszczególnych Klientów.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu oraz jego właściwości.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

Login – oznacza unikalną nazwę użytkownika rozpoznawaną przez system informatyczny.

 

§ 1.

Przyjęcie i realizacja zamówienia

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych produktów Sklep Internetowy zamieszcza na stronie http://www.midor.com.pl. W ofercie Sklepu znajdują się produkty zamieszczone na stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 2. Wszystkie produkty oferowane przez firmę na stronie internetowej http://www.midor.com.pl są nowe i wolne od wad, chyba że co innego wynika z opisu produktu zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.

 3. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje na terenie całej Polski.

 4. Oferta Sklepu Internetowego skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

 5. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.midor.com.pl

 6. Klient korzystając z przygotowanych formularzy składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru/formę dostawy i płatności za zamówienie. W celu dokonania zamówienia i zakupienia produktów dodanych do koszyka Klient zobowiązany jest użyć przycisku oznaczonego słowami „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

 7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep Internetowy potwierdza zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji. W szczególnych przypadkach potwierdzenie złożenia zamówienia może nastąpić telefonicznie. Przelewu na rachunek bankowy, w przypadku wyboru tej formy płatności, należy dokonywać po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep Internetowy.

 8. Klient, składając zamówienie, zawiera ze Sklepem Internetowym umowę sprzedaży zamówionych produktów, która zostaje uznana za zawartą w momencie przesłania przez Sklep potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7.

 9. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru:

 1. rodzaju zamawianych produktów;

 2. ilości zamawianych produktów;

 3. sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);

 4. sposobu płatności.

 1. W trakcie wyboru sposobu dostawy w toku składania zamówienia Klient otrzymuje bieżącą informację o kosztach danej dostawy i obowiązku ich zapłaty.

 2. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie Sklepu.

 3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Klienta o stanie zamówienia wraz z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Klient ma prawo wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (częściowa realizacja, zmiana lub anulowanie całości zamówienia i odstąpienie od zawartej umowy).

 4. W przypadku, gdy produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i brak jest możliwości choćby częściowej realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 3 dni, licząc od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 12. Jeśli Klient dokonał w tym czasie zapłaty za produkt - Sklep zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za produkt, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty anulowania zamówienia.

 5. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu czasowej niedostępności niektórych produktów, Klient ponosi koszty dostarczenia tylko pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy.

 6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego wskazania przez Klienta adresu dostawy.

 

§ 2.

Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty, w tym aktualne ceny produktów, na stronie http://www.midor.com.pl.

 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie:

  - zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

  - nie zawierają kosztów przesyłki, które są podawane w momencie wyboru przez Klienta sposobu dostawy.

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 2. Ceny towarów w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie dla zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: http://www.midor.com.pl.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, tj. opłaty jakiej ma dokonać Klient przedstawiana jest na stronie http://www.midor.com.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub

 5. Ewentualne promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 3.

Zmiana zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysłania przesyłki z zamówionymi produktami do Klienta.

 2. Klient może dokonać zmian w zamówieniu kontaktując się z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@midor.com.pl.

 3. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć w szczególności: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za produkt została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

 

§ 4.

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:

  - płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej;

  - płatność przy odbiorze gotówką w przypadku osobistego odbioru w siedzibie Firmy;

  - przelew na rachunek bankowy.

     -  Credit Agricole lub Santander (raty)

 1. W przypadku wybrania formy płatności za pobraniem, Klient uiszcza przedstawicielowi Firmy Kurierskiej cenę zamówionych towarów wraz z kosztami przesyłki. Informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty oraz kosztach przesyłki Klient otrzymuje w potwierdzeniu złożenia zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu.

 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty, kosztach przesyłki oraz o rachunku bankowym, na jaki należy dokonać zapłaty Klient otrzymuje w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu. WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA.

 

§ 5.

Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od daty potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep Internetowy, o którym mowa w §1 ust. 7. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

 2. W przypadku wyboru opcji płatność przelewem, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od podmiotu realizującego płatność tj. w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Internetowego ceny zamówionych produktów. W przypadku wyboru opcji płatność za pobraniem, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po dokonaniu potwierdzenia złożenia zamówienia.

 3. Zamówienie na produkty, co do których Sklep Internetowy ustalił różny czas realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest wówczas na podstawie produktów o najdłuższym czasie realizacji, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.

 4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub w przypadku odbioru osobistego, do Punktu Odbioru w siedzibie Firmy w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

 5. Z chwilą wysyłki zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres email informację o wysłaniu zamówienia wraz z numerem listu przewozowego.

 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 7. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane anulując zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@midor.com.pl. W przypadku, gdy zamówienie anulowano po uiszczeniu przez Klienta ceny nabycia zamówionych produktów, Sklep Internetowy zwraca Klientowi kwotę nadpłaty w terminie 14 dni.

 8. W przypadku, gdy dostarczona przesyłka nosi ślady zewnętrznych uszkodzeń, fakt ten należy zgłosić kurierowi obecnemu przy odbiorze lub osobie wydającej zamówienie w Punkcie Odbioru.

 9. Do każdego zamówienia dołącza się dowód sprzedaży w postaci faktury VAT. Klient zobowiązany jest do wskazania w formularzu zamówienia niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.

 

§ 6.

Zwrot towaru

 1. Konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (złożonego zamówienia) w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu dostarczenia Konsumentowi zamówionych produktów.

 2. Konsument może odstąpić od umowy składając Firmie/Sklepowi Internetowemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Użycie wzoru nie jest obowiązkowe.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 4. Sklep Internetowy / Firma niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przekaże konsumentowi na adres e – mail wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może być złożone w formie elektronicznej
  e – mailem na adres: sklep@midor.com.pl lub w formie pisemnej na adres firmy.

 6. Sklep Internetowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia.

 7. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania przedmiotu danego zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia / rzecz do Sklepu Internetowego lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep Internetowy do odbioru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia kiedy odstąpił od umowy, chyba że Sklep Internetowy zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

§ 7.

Warunki reklamacji

 1. Wady otrzymanych produktów Klient powinien zgłosić do Sklepu Internetowego.

 2. Reklamacji nie podlegają produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji i użytkowania.

 3. Wszelkie oświadczenia reklamacyjne powinny być składane przez Klienta
  e – mailem na adres: sklep@midor.com.pl
   lub w formie pisemnej na adres firmy.

 4. Sklep Internetowy / Firma niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego przekaże Klientowi na adres e – mail wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

 5. Sklep Internetowy zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§ 8.

Wyłączenie prawa odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Firmą w ramach Sklepu Internetowego nie w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 8.

Dane osobowe

 1. Przy dokonaniu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych osobowych.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Zgodne z ustawą wskazaną w ust. 2 powyżej, Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz żądania usunięcia.

 

§ 9.

Postanowienia końcowe

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego koniecznie jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

  a) Komputer z systemem operacyjnym Android, iOS, Linux, Mac OS, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Phone.

  b) Przeglądarkę internetową Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera.

 1. Obecność produktów na stronach Sklepu Internetowego nie jest równoznaczna z ich dostępnością w magazynie Sklepu i możliwością realizacji zamówienia.

 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019r.

 6. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe jedynie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM OBOWIĄZUJĄCY OD 01.03.2019.
2. WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY